لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(150)
چاپ مجدد (358)
تالیف (508)
ترجمه (0)
تهران (508)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (490)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (508) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خیابان: مجموعه کتابهای آموزشی کودکان ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 30000 ریال - 4 -0397-08-964-978 انتخاب
2- نمایش خلاق
نويسنده:کبری مالمیر ؛ نويسنده:ترانه فرصت ؛ نويسنده:شیرین برزین - مبتکران - دیویی: 372.21 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 12000 ریال - 9 -0629-07-964-978 انتخاب
3- خانواده: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 30000 ریال - 2 -0391-08-964-978 انتخاب
4- بازی
نويسنده:حسین رحیمی ؛ نويسنده:شیرین برزین ؛ نويسنده:ترانه فرصت - مبتکران - دیویی: 372.21 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 16000 ریال - 9 -1268-07-964-978 انتخاب
5- بازی
نويسنده:حسین رحیمی ؛ نويسنده:شیرین برزین ؛ نويسنده:ترانه فرصت - مبتکران - دیویی: 372.21 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 16000 ریال - 5 -0911-07-964-978 انتخاب
6- فصل‌ها: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 30000 ریال - 0 -0395-08-964-978 انتخاب
7- خیابان
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 30000 ریال - 4 -0397-08-964-978 انتخاب
8- نقاشی: برای کودکان 2/5 تا 3 سال
نويسنده:کیومرث سلطانی‌ابهری ؛ نويسنده:ترانه فرصت ؛ نويسنده:شیرین برزین - مبتکران - دیویی: 372.21 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 28000 ریال - 1 -0625-07-964-978 انتخاب
9- کاردستی
نويسنده:مهدی دریاافزون ؛ نويسنده:شیرین برزین ؛ نويسنده:ترانه فرصت - مبتکران - دیویی: 745.507 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 28000 ریال - 6 -0914-07-964-978 انتخاب
10- نمایش خلاق: مجموعه فعالیت‌های آموزشی برای کودکان 3/5 تا 4 ساله
نويسنده:کبری مالمیر ؛ نويسنده:شیرین برزین ؛ نويسنده:ترانه فرصت - مبتکران - دیویی: 372.21 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 28000 ریال - 5 -1055-07-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 51