لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (8)
تالیف (9)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ژنتیک از دیدگاه حل مساله
نويسنده:ساسان امینی - اندیشه ‌سرا - دیویی: 575.1076 - 278 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 120000 ریال - 8 -6-94062-964-978 انتخاب
2- ژنتیک از دیدگاه حل مساله
نويسنده:ساسان امینی - اندیشه ‌سرا - دیویی: 575.1076 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 27000 ریال - 3 -6-94062-964 انتخاب
3- ژنتیک از دیدگاه حل مساله
نويسنده:ساسان امینی - اندیشه ‌سرا - دیویی: 575.1076 - 278 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 120000 ریال - 3 -6-94062-964 انتخاب
4- ژنتیک از دیدگاه حل مساله
نويسنده:ساسان امینی - اندیشه ‌سرا - دیویی: 575.1076 - 278 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 20000 ریال - 3 -6-94062-964 انتخاب
5- ژنتیک از دیدگاه حل مساله
نويسنده:ساسان امینی - اندیشه ‌سرا - دیویی: 575.1076 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 80000 ریال - 8 -6-94062-964-978 انتخاب
6- ژنتیک از دیدگاه حل مساله
نويسنده:ساسان امینی - اندیشه ‌سرا - دیویی: 575.1076 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 46000 ریال - 8 -6-94062-964-978 انتخاب
7- ژنتیک از دیدگاه حل مساله
نويسنده:ساسان امینی - اندیشه ‌سرا - دیویی: 575.1076 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 80000 ریال - 8 -6-94062-964-978 انتخاب
8- ژنتیک از دیدگاه حل مساله
نويسنده:ساسان امینی - اندیشه ‌سرا - دیویی: 575.1076 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 120000 ریال - 8 -6-94062-964-978 انتخاب
9- ژنتیک از دیدگاه حل مساله
نويسنده:ساسان امینی - اندیشه ‌سرا - دیویی: 575.1076 - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 80000 ریال - 8 -6-94062-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1