لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(121)
چاپ مجدد (94)
تالیف (3)
ترجمه (212)
تهران (214)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (24)

تعداد یافت شده (215) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مغز و اعصاب
نويسنده:سوزان‌سی.‌اوکانل اسملتزر ؛ نويسنده:برانداجی بیر ؛ نويسنده:جنیس‌ال. هینکل - سالمی،جامعه‌نگر - دیویی: 617.0231 - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 69000 ریال - 1 -49-8760-964-978 انتخاب
2- پوست و سوختگی
نويسنده:سوزان‌سی.‌اوکانل اسملتزر ؛ نويسنده:برانداجی بیر ؛ نويسنده:جنیس‌ال. هینکل - نشر سالمی،جامعه‌نگر - دیویی: 616.9792 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 49000 ریال - 7 -50-8760-964-978 انتخاب
3- مفاهیم بیولوژیکی و روانی - اجتماعی
نويسنده:سوزان‌سی.‌اوکانل اسملتزر ؛ نويسنده:برانداجی بیر ؛ نويسنده:جنیس‌ال. هینکل - نشر جامعه‌نگر،سالمی - دیویی: 610.73677 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 89000 ریال - 4 -121-101-600-978 انتخاب
4- تبادلات گازی و عملکرد تنفس
نويسنده:سوزان‌سی.‌اوکانل اسملتزر ؛ نويسنده:برانداجی بیر ؛ نويسنده:جنیس‌ال. هینکل - سالمی،جامعه‌نگر - دیویی: 617.0231 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 86000 ریال - 1 -52-8760-964-978 انتخاب
5- ارتوپدی
نويسنده:سوزان‌سی.‌اوکانل اسملتزر ؛ نويسنده:برانداجی بیر ؛ نويسنده:جنیس‌ال. هینکل - جامعه‌نگر،سالمی - دیویی: 617.0231 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 119000 ریال - 8 -110-101-600-978 انتخاب
6- دستنامه‌ی بالینی برونر و سودارث درسنامه‌ی پرستاری داخلی - جراحی
نويسنده:جنیس‌ال. هینکل ؛ نويسنده:کری‌اچ. چیور ؛ مترجم:طاهره نجفی‌قزلجه - جامعه‌نگر - دیویی: 610.73 - 678 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 149000 ریال - 6 -309-101-600-978 انتخاب
7- مفاهیم بیوفیزیکی و روانی - اجتماعی: توانبخشی، سالمندی، هموستاز و استرس، مزمن و ناتوانی، پرستاری بین فرهنگی
نويسنده:جنیس‌ال. هینکل ؛ نويسنده:کری‌اچ چیویر ؛ مترجم:ژیلا عابدسعیدی - جامعه‌نگر - دیویی: 610.73 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 129000 ریال - 9 -311-101-600-978 انتخاب
8- مغز و اعصاب
نويسنده:جنیس‌ال. هینکل ؛ مترجم:مهسا پورشعبان ؛ مترجم:احمدعلی اسدی‌نوقابی - اندیشه رفیع - دیویی: 617.0231 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 200000 ریال - 7 -518-987-964-978 انتخاب
9- هندبوک پرستاری داخلی - جراحی برونر - سودارث
نويسنده:جنیس‌ال. هینکل ؛ مترجم:پوران سامی - بشری،تحفه - دیویی: 610.73 - 844 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 189000 ریال - 3 -360-399-964-978 انتخاب
10- تنفس و تبادلات گازی
نويسنده:جنیس‌ال. هینکل ؛ نويسنده:کری‌اچ. چیور ؛ مترجم:مرضیه شبان - جامعه‌نگر - دیویی: 610.73677 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 379000 ریال - 8 -657-101-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 22