لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شهرهای ناپیدا
نويسنده:ایتالو کالوینو ؛ مترجم:بهمن رئیسی - کتاب خورشید - دیویی: 853.914 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 128000 ریال - 3 -73-7081-964-978 انتخاب
2- شهرهای ناپیدا
نويسنده:ایتالو کالوینو ؛ مترجم:بهمن رئیسی - کتاب خورشید - دیویی: 853.914 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 300000 ریال - 3 -73-7081-964-978 انتخاب
3- شهرهای ناپیدا
نويسنده:ایتالو کالوینو ؛ مترجم:بهمن رئیسی - کتاب خورشید - دیویی: 853.914 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 160000 ریال - 3 -73-7081-964-978 انتخاب
4- شهرهای ناپیدا: ایتالو کالوینو (7)
نويسنده:ایتالو کالوینو ؛ مترجم:بهمن رئیسی - کتاب خورشید - دیویی: 853.914 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 42000 ریال - 3 -73-7081-964-978 انتخاب
5- شهرهای ناپیدا
نويسنده:ایتالو کالوینو ؛ مترجم:بهمن رئیسی ؛ ويراستار:زهرا تعمیدی - کتاب خورشید - دیویی: 853.914 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 75000 ریال - 3 -73-7081-964-978 انتخاب
6- شهرهای ناپیدا
نويسنده:ایتالو کالوینو ؛ مترجم:بهمن رئیسی - کتاب خورشید - دیویی: 853.914 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 42000 ریال - 3 -73-7081-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1