لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (17)
تالیف (20)
ترجمه (0)
تهران (20)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزشهای دوران بارداری و آمادگی برای زایمان
تدوين:نهضت امامی‌افشار ؛ تدوين:شهناز ترک‌زهرانی ؛ تدوين:پوران جلیلوند - پژواک آرمان - دیویی: 618.2 - 96 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1394 - 135000 ریال - 6 -1-92307-600-978 انتخاب
2- آموزشهای دوران بارداری و آمادگی برای زایمان
تدوين:نهضت امامی‌افشار ؛ تدوين:شهناز ترک‌زهرانی ؛ تدوين:پوران جلیلوند - پژواک آرمان - دیویی: 618.2 - 96 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 12 سال 1396 - 165000 ریال - 6 -1-92307-600-978 انتخاب
3- آموزشهای دوران بارداری و آمادگی برای زایمان
تدوين:نهضت امامی‌افشار ؛ تدوين:شهناز ترک‌زهرانی ؛ تدوين:پوران جلیلوند - پژواک آرمان - دیویی: 618.2 - 96 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 135000 ریال - 6 -1-92307-600-978 انتخاب
4- آموزشهای دوران بارداری و آمادگی برای زایمان
تدوين:نهضت امامی‌افشار ؛ تدوين:شهناز ترک‌زهرانی ؛ تدوين:پوران جلیلوند - پژواک آرمان - دیویی: 618.2 - 96 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 13 سال 1396 - 165000 ریال - 6 -1-92307-600-978 انتخاب
5- آموزشهای دوران بارداری و آمادگی برای زایمان
تدوين:نهضت امامی‌افشار ؛ تدوين:شهناز ترک‌زهرانی ؛ تدوين:پوران جلیلوند - پژواک آرمان - دیویی: 618.2 - 96 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1395 - 135000 ریال - 6 -1-92307-600-978 انتخاب
6- آموزشهای دوران بارداری و آمادگی برای زایمان
تدوين:نهضت امامی‌افشار ؛ تدوين:شهناز ترک‌زهرانی ؛ تدوين:پوران جلیلوند - پژواک آرمان - دیویی: 618.2 - 96 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 135000 ریال - 6 -1-92307-600-978 انتخاب
7- آموزشهای دوران بارداری و آمادگی برای زایمان
تدوين:نهضت امامی‌افشار ؛ تدوين:شهناز ترک‌زهرانی ؛ تدوين:پوران جلیلوند - پژواک آرمان - دیویی: 618.2 - 96 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 11 سال 1395 - 165000 ریال - 6 -1-92307-600-978 انتخاب
8- آموزشهای دوران بارداری و آمادگی برای زایمان
تدوين:نهضت امامی‌افشار ؛ تدوين:شهناز ترک‌زهرانی ؛ تدوين:پوران جلیلوند - پژواک آرمان - دیویی: 618.2 - 96 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 16 سال 1398 - 250000 ریال - 6 -1-92307-600-978 انتخاب
9- آموزشهای دوران بارداری و آمادگی برای زایمان
تدوين:نهضت امامی‌افشار ؛ تدوين:شهناز ترک‌زهرانی ؛ تدوين:پوران جلیلوند - پژواک آرمان - دیویی: 618.2 - 98 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 17 سال 1398 - 285000 ریال - 6 -1-92307-600-978 انتخاب
10- آموزشهای دوران بارداری و آمادگی برای زایمان
تدوين:نهضت امامی‌افشار ؛ تدوين:شهناز ترک‌زهرانی ؛ تدوين:پوران جلیلوند - پژواک آرمان - دیویی: 618.2 - 96 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 100000 ریال - 6 -1-92307-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2