لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (30)
تالیف (35)
ترجمه (0)
تهران (35)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ماساژ نوزادان و شیرخواران
تدوين:محمد حیدرزاده ؛ تدوين:محمداسماعیل مطلق ؛ تدوين:عباس حبیب‌الهی - پژواک آرمان - دیویی: 615.8220832 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 100000 ریال - 9 -5-91220-600-978 انتخاب
2- مراقبت و نگهداری از نوزادان نارس
تدوين:عباس حبیب‌الهی ؛ تدوين:محمد حیدرزاده ؛ تدوين:محمود راوری - پژواک آرمان - دیویی: 618.92011 - 60 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 150000 ریال - 4 -5-92307-600-978 انتخاب
3- قدم نو رسیده مبارک
نويسنده:محمد حیدرزاده ؛ نويسنده:عباس حبیب‌الهی ؛ نويسنده:ناهید عزالدین‌زنجانی - پژواک آرمان - دیویی: 618.4 - 96 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 17 سال 1398 - 285000 ریال - 2 -4-91220-600-978 انتخاب
4- قدم نو رسیده مبارک
نويسنده:محمد حیدرزاده ؛ نويسنده:عباس حبیب‌الهی ؛ نويسنده:ناهید عزالدین‌زنجانی - پژواک آرمان - دیویی: 618.4 - 96 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 75000 ریال - 2 -4-91220-600-978 انتخاب
5- مراقبت و نگهداری از نوزادان نارس
تدوين:عباس حبیب‌الهی ؛ تدوين:محمد حیدرزاده ؛ تدوين:محمود راوری - پژواک آرمان - دیویی: 618.92011 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 125000 ریال - 4 -5-92307-600-978 انتخاب
6- ماساژ نوزادان و شیرخواران
تدوين:محمد حیدرزاده ؛ تدوين:محمداسماعیل مطلق ؛ تدوين:عباس حبیب‌الهی - پژواک آرمان - دیویی: 615.8220832 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 100000 ریال - 9 -5-91220-600-978 انتخاب
7- قدم نو رسیده مبارک
نويسنده:محمد حیدرزاده ؛ نويسنده:عباس حبیب‌الهی ؛ نويسنده:ناهید عزالدین‌زنجانی - پژواک آرمان - دیویی: 618.4 - 96 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 12 سال 1395 - 135000 ریال - 2 -4-91220-600-978 انتخاب
8- قدم نو رسیده مبارک
نويسنده:محمد حیدرزاده ؛ نويسنده:عباس حبیب‌الهی ؛ نويسنده:ناهید عزالدین‌زنجانی - پژواک آرمان - دیویی: 618.4 - 96 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 11 سال 1394 - 135000 ریال - 2 -4-91220-600-978 انتخاب
9- قدم نو رسیده مبارک
نويسنده:محمد حیدرزاده ؛ نويسنده:عباس حبیب‌الهی ؛ نويسنده:ناهید عزالدین‌زنجانی - پژواک آرمان - دیویی: 618.4 - 96 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 75000 ریال - 2 -4-91220-600-978 انتخاب
10- قدم نو رسیده مبارک
نويسنده:محمد حیدرزاده ؛ نويسنده:عباس حبیب‌الهی ؛ نويسنده:ناهید عزالدین‌زنجانی - پژواک آرمان - دیویی: 618.4 - 96 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 100000 ریال - 2 -4-91220-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4