لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(99)
چاپ مجدد (328)
تالیف (347)
ترجمه (80)
تهران (178)
شهرستان (249)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (32)

تعداد یافت شده (427) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خورشید مغرب (غیبت، انتظار، تکلیف)
نويسنده:محمد حکیمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.959 - 387 صفحه - چاپ 6 سال 1368 - 750 ریال - انتخاب
2- بعثت، غدیر، عاشورا، مهدی
نويسنده:محمد حکیمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.02 - 176 صفحه - رقعی - چاپ 4 سال 1365 - 150 ریال - انتخاب
3- دانش مسلمین
نويسنده:محمد حکیمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297 - 419 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1374 - 2800 ریال - انتخاب
4- امام در عینیت جامعه
نويسنده:محمد حکیمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.45 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1376 - 2700 ریال - 6 -248-430-964 انتخاب
5- مکتب تفکیک
نويسنده:محمد حکیمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 189.1 - 548 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 9500 ریال - 964-430-411-X انتخاب
6- بعثت، غدیر، عاشورا، مهدی: برای نوجوانان و جوانان
نويسنده:محمد حکیمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.02 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1378 - 3800 ریال - 0 -528-430-964 انتخاب
7- خورشید مغرب (غیبت، انتظار، تکلیف)
نويسنده:محمد حکیمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.959 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1379 - 12700 ریال - 1 -259-430-964 انتخاب
8- خورشید مغرب (غیبت، انتظار، تکلیف)
نويسنده:محمد حکیمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.959 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1380 - 13000 ریال - 1 -259-430-964 انتخاب
9- امام در عینیت جامعه
نويسنده:محمد حکیمی - دلیل ما - دیویی: 297.95 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 19 سال 1391 - 32000 ریال - 8 -525-397-964-978 انتخاب
10- حماسه غدیر
نويسنده:محمد حکیمی - دلیل ما - دیویی: 297.452 - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 27 سال 1390 - 55000 ریال - 9 -76-7990-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 43