لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(101)
چاپ مجدد (0)
تالیف (101)
ترجمه (0)
تهران (101)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (83)

تعداد یافت شده (101) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ریه - داخلی (13) ویژه 95
نويسنده: دپارتمان داخلی طب برتر - طب برتر - دیویی: 616.24 - 70 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 700000 ریال - 8 -03-8160-600-978 انتخاب
2- سوالات عفونی - داخلی ویژه 95
گردآورنده: دپارتمان داخلی طب برتر - طب برتر - دیویی: 616.9 - 142 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 400000 ریال - 3 -24-8160-600-978 انتخاب
3- سوالات ارتقاء سال 95 داخلی هماتولوژی و انکولوژی با پاسخ تشریحی
نويسنده: دپارتمان داخلی طب برتر - طب برتر - دیویی: 616.150076 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 450000 ریال - 8 -45-8160-600-978 انتخاب
4- روماتولوژی - داخلی (14): ویژه 96
نويسنده: دپارتمان داخلی طب برتر - طب برتر - دیویی: 616.7230076 - 172 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 700000 ریال - 0 -54-8160-600-978 انتخاب
5- عفونی - داخلی (29) ویژه 96
نويسنده: دپارتمان داخلی طب برتر - طب برتر - دیویی: 616.9 - 140 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 700000 ریال - 7 -71-8160-600-978 انتخاب
6- سوالات ارتقاء سال 97 داخلی روماتولوژی با پاسخ تشریحی
نويسنده: دپارتمان داخلی طب برتر - طب برتر - دیویی: 616.7230076 - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500000 ریال - 1 -28-9895-600-978 انتخاب
7- سوالات نفرولوژی - داخلی ویژه 95
نويسنده: دپارتمان داخلی طب برتر - طب برتر - دیویی: 616.61076 - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 400000 ریال - 0 -09-8160-600-978 انتخاب
8- عفونی - داخلی (28) ویژه 95
نويسنده: دپارتمان داخلی طب برتر - طب برتر - دیویی: 616.9 - 92 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 700000 ریال - 9 -19-8160-600-978 انتخاب
9- سوالات هماتولوژی و انکولوژی داخلی
نويسنده: دپارتمان داخلی طب برتر - طب برتر - دیویی: 616.15 - 172 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500000 ریال - 7 -39-8160-600-978 انتخاب
10- روماتولوژی - داخلی (15): ویژه 96
نويسنده:نسرین میلانی ؛ نويسنده:طیبه اسدی‌ساخمرسی ؛ نويسنده: دپارتمان داخلی طب برتر - طب برتر - دیویی: 616.723 - 196 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 700000 ریال - 7 -55-8160-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11