لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (2)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تجربیات عملی در تاسیسات الکتریکی
تهيه كننده:فرهاد شبیهی ؛ تهيه كننده:مجتبی داودآبادی ؛ تهيه كننده:جعفر نصرتیان‌اهور - قدیس - دیویی: 621.3192 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 250000 ریال - 8 -14-8050-600-978 انتخاب
2- تجربیات عملی تنظیمات رله‌های حفاظتی شبکه‌های انتقال و فوق توزیع
نويسنده:فرهاد شبیهی ؛ نويسنده:مجتبی داودآبادی ؛ نويسنده:جعفر نصرتیان‌اهور - قدیس - دیویی: 621.317 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 200000 ریال - 7 -11-8050-600-978 انتخاب
3- تجربیات عملی در نقشه‌خوانی ایستگاه‌های فشار قوی
تهيه كننده:فرهاد شبیهی ؛ تهيه كننده:جعفر نصرتیان‌اهور ؛ تهيه كننده:محمدرضا طهرانی - قدیس - دیویی: 621.3126 - 152 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 300000 ریال - 5 -01-6723-622-978 انتخاب
4- تجربیات عملی در نقشه‌خوانی ایستگاه‌های فشار قوی
تهيه كننده:فرهاد شبیهی ؛ تهيه كننده:جعفر نصرتیان‌اهور ؛ تهيه كننده:محمدرضا طهرانی - قدیس - دیویی: 621.3126 - 224 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 400000 ریال - 2 -02-6723-622-978 انتخاب
5- تجربیات عملی در تاسیسات الکتریکی
تهيه كننده:فرهاد شبیهی ؛ تهيه كننده:مجتبی داودآبادی ؛ تهيه كننده:جعفر نصرتیان‌اهور - قدیس - دیویی: 621.3192 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 250000 ریال - 8 -14-8050-600-978 انتخاب
6- تجربیات عملی تنظیمات رله‌های حفاظتی شبکه‌های انتقال و فوق توزیع
نويسنده:فرهاد شبیهی ؛ نويسنده:مجتبی داودآبادی ؛ نويسنده:جعفر نصرتیان‌اهور - قدیس - دیویی: 621.317 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200000 ریال - 7 -11-8050-600-978 انتخاب
7- تجربیات عملی در تست و راه‌اندازی پست‌های انتقال و فوق توزیع
نويسنده:فرهاد شبیهی ؛ نويسنده:مجتبی داودآبادی ؛ نويسنده:جعفر نصرتیان‌اهور - قدیس - دیویی: 621.3126 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200000 ریال - 4 -12-8050-600-978 انتخاب
8- تجربیات عملی بهره‌برداری از ایستگاه‌های فشار قوی برق
تهيه كننده:جعفر نصرتیان‌اهور ؛ تهيه كننده:محمد عبدالرحمانی ؛ تهيه كننده:بهروز گودرزی - قدیس - دیویی: 621.374 - 270 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200000 ریال - 9 -33-8050-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1