لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (62)
تالیف (68)
ترجمه (0)
تهران (67)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (68) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:قاسم شعبانی ؛ خطاط:علی راهجیری - اطلاعات - دیویی: 342.55023 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1374 - 4500 ریال - انتخاب
2- حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران
گردآورنده:قاسم شعبانی - اطلاعات - دیویی: 342.55023 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 42 سال 1390 - 35000 ریال - 5 -256-423-964-978 انتخاب
3- حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:قاسم شعبانی - اطلاعات - دیویی: 342.55023 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1384 - 15000 ریال - 9 -256-423-964 انتخاب
4- حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:قاسم شعبانی - اطلاعات - دیویی: 342.55023 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 23 سال 1385 - 16000 ریال - 9 -256-423-964 انتخاب
5- حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران
گردآورنده:قاسم شعبانی - اطلاعات - دیویی: 342.55023 - 270 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 44 سال 1390 - 35000 ریال - 5 -256-423-964-978 انتخاب
6- حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران
گردآورنده:قاسم شعبانی - اطلاعات - دیویی: 342.55023 - 400 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 58 سال 1398 - 750000 ریال - 6 -994-423-964-978 انتخاب
7- حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:قاسم شعبانی - اطلاعات - دیویی: 342.55023 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1382 - 13000 ریال - 9 -256-423-964 انتخاب
8- حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:قاسم شعبانی - اطلاعات - دیویی: 342.55023 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1384 - 15000 ریال - 9 -256-423-964 انتخاب
9- حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:قاسم شعبانی - اطلاعات - دیویی: 342.55 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1380 - 10000 ریال - 9 -256-423-964 انتخاب
10- حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران
گردآورنده:قاسم شعبانی - اطلاعات - دیویی: 342.55023 - 400 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 56 سال 1396 - 240000 ریال - 6 -994-423-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7