لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (11)
تالیف (23)
ترجمه (12)
تهران (35)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سمینار سراسری مبانی پزشکی ورزشی 30 - 29 فروردین ماه 1394
گردآورنده:فربد عبادی‌فردآذر ؛ گردآورنده:بهنام ثبوتی ؛ گردآورنده:علی مظاهری‌نژاد - ایرانا رسانه - دیویی: 617.1027 - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3 -34-7227-600-978 انتخاب
2- جمعیت، تنظیم خانواده، و بهداشت باروری
نويسنده:حسین شجاعی‌تهرانی ؛ نويسنده:فربد عبادی‌فردآذر - موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد) - دیویی: 304.62 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 6000 ریال - 9 -040-443-964 انتخاب
3- اصول برنامه‌ریزی بهداشتی
نويسنده:اندرو گرین ؛ مترجم:فربد عبادی‌فردآذر ؛ مترجم:اعظم مقتدری - غاشیه - دیویی: 362.1091724 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 11000 ریال - 3 -0-92080-964 انتخاب
4- اصول خدمات بهداشتی
نويسنده:حسین شجاعی‌تهرانی ؛ نويسنده:فربد عبادی‌فردآذر - سماط - دیویی: 613 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 29500 ریال - 9 -69-6437-964 انتخاب
5- اپیدمیولوژی بهداشت عمومی و مبارزه با بیماریها
نويسنده:ریچارد فارمر ؛ نويسنده:دیوید میلر ؛ نويسنده:راس کاورنس - سماط - دیویی: 613.07 - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 12000 ریال - 6 -82-6437-964 انتخاب
6- اصول خدمات بهداشتی
نويسنده:حسین شجاعی‌تهرانی ؛ نويسنده:فربد عبادی‌فردآذر - سماط - دیویی: 613 - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 32500 ریال - 9 -69-6437-964 انتخاب
7- جمعیت، تنظیم خانواده و بهداشت بارآوری
نويسنده:حسین شجاعی‌تهرانی ؛ نويسنده:فربد عبادی‌فردآذر - سماط - دیویی: 613.94 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 18000 ریال - 7 -25-5789-964 انتخاب
8- اصول خدمات بهداشتی
نويسنده:حسین شجاعی‌تهرانی ؛ نويسنده:فربد عبادی‌فردآذر - سماط - دیویی: 613 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 12000 ریال - 9 -69-6437-964 انتخاب
9- اپیدمیولوژی پایه WHO
نويسنده:آر. بیگل‌هول ؛ نويسنده:آر. بونیتا ؛ نويسنده:تورد کلجستروم - سماط - دیویی: 616 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 29500 ریال - 3 -44-5789-964 انتخاب
10- اصول مدیریت و برنامه‌ریزی بیمارستان
مترجم:حسن انصاری‌قمی ؛ مترجم:فربد عبادی‌فردآذر - سماط - دیویی: 362.11068 - 608 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 39500 ریال - 1 -76-6437-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4