لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(723)
چاپ مجدد (1040)
تالیف (1734)
ترجمه (29)
تهران (1017)
شهرستان (746)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (588)

تعداد یافت شده (1763) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گذری بر متون ادب پارسی (نظم و نثر) با معنی واژه‌ها و گزارش برخی نکته‌های ادبی، عرفانی و تلمیحی
گردآورنده:عباس مزرعه - اشراقی،صفار - دیویی: 8fa0.8 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 11000 ریال - 4 -57-5966-964 انتخاب
2- فارسی عمومی
نويسنده:عالیه مرادی - مهدیس - دیویی: 8fa0.8 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 30000 ریال - 5 -80-7629-964-978 انتخاب
3- گلبرگ (گزیده متون نظم و نثر)
نويسنده:هاشم محمدی - فریاد کویر - دیویی: 8fa8.862 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 25000 ریال - 5 -23-8377-964 انتخاب
4- فارسی دانشگاهی و آیین نگارش (برای کلیه رشته‌های دانشگاهی)
به‌اهتمام:احمد گلی ؛ به‌اهتمام:یدالله نصراللهی - آیدین - دیویی: 8fa0.8 - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 90000 ریال - 1 -94-5592-964-978 انتخاب
5- داو سخن: فارسی عمومی
نويسنده:آیت شوکتی - اختر - دیویی: 8fa0.8 - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 75000 ریال - 9 -481-517-964-978 انتخاب
6- سخن آشنا: گذاری بر ادبیات فارسی از آغاز تا امروز
نويسنده:امید نقوی ؛ نويسنده:پروانه عزیزی - فصل پنجم - دیویی: 8fa1.008 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 120000 ریال - 3 -39-6261-600-978 انتخاب
7- فارسی عمومی: درسنامه‌ دانشگاهی
نويسنده:محمود فتوحی ؛ نويسنده:حبیب‌الله عباسی - سخن - دیویی: 8fa0.8 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 102 سال 1396 - 350000 ریال - 3 -121-372-964-978 انتخاب
8- فارسی عمومی
نويسنده:محمود فتوحی ؛ نويسنده:حبیب‌الله عباسی - روزگار - دیویی: 8fa0.8 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 11000 ریال - 6 -78-6675-964 انتخاب
9- فارسی عمومی
نويسنده:کامل احمدنژاد ؛ ويراستار:عفت نجارنوبری - طراوت - دیویی: 8fa0.8 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 30000 ریال - 8 -3-96830-964 انتخاب
10- سبوی سبز سخن: برگزیده نظم و نثر فارسی
به‌اهتمام:عبدالناصر نظریانی ؛ به‌اهتمام:علیرضا مظفری ؛ به‌اهتمام:عبدالله طلوعی‌آذر - یانار - دیویی: 8fa0.8 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 90000 ریال - 5 -1-93237-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 177