لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (9)
تالیف (12)
ترجمه (0)
تهران (10)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- با نگاه فردوسی: مبانی نقد خرد سیاسی در ایران
نويسنده:باقر پرهام - نشر مرکز - دیویی: 8fa1.21 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 11500 ریال - 964-305-358-X انتخاب
2- تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان
نويسنده:سیدابوالقاسم فروزانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 955.0471 - 222 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 19000 ریال - 2 -603-459-964-978 انتخاب
3- تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان
نويسنده:سیدابوالقاسم فروزانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 955.0471 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 60000 ریال - 2 -603-459-964-978 انتخاب
4- تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان
نويسنده:سیدابوالقاسم فروزانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 955.0471 - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 70000 ریال - 2 -603-459-964-978 انتخاب
5- تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان
نويسنده:سیدابوالقاسم فروزانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 955.0471 - 222 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 23000 ریال - 2 -603-459-964-978 انتخاب
6- تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان
نويسنده:سیدابوالقاسم فروزانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 955.0471 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 33000 ریال - 2 -603-459-964-978 انتخاب
7- مجموعه مقالات آل‌بویه (اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی)
مترجم:علی یحیایی ؛ مترجم:محمدرضا مصباحی - پژوهشکده تاریخ اسلام - دیویی: 955.0485 - 312 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 190000 ریال - 1 -40-7398-600-978 انتخاب
8- ساختار سیاسی شاهنامه فردوسی
نويسنده:محمود علی‌اصغر ؛ ويراستار:زکیه کمالی - اختر - دیویی: 8fa1.21 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 125000 ریال - 7 -737-517-964-978 انتخاب
9- تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان
نويسنده:سیدابوالقاسم فروزانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 955.0471 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 25500 ریال - 2 -603-459-964-978 انتخاب
10- تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان
نويسنده:سیدابوالقاسم فروزانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 955.0471 - 222 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1395 - 100000 ریال - 2 -603-459-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2