لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (17)
تالیف (26)
ترجمه (0)
تهران (25)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (26)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق جزای عمومی اسلام (رشته الهیات و معارف اسلامی)
نويسنده:عادل ساریخانی ؛ ويراستار:زهرا گواهی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.375 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 22000 ریال - 5 -035-387-964-978 انتخاب
2- حقوق جزای عمومی اسلام (رشته الهیات و معارف اسلامی)
نويسنده:عادل ساریخانی ؛ ويراستار:زهرا گواهی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.375 - 222 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 17000 ریال - 5 -035-387-964-978 انتخاب
3- گزیده حقوق جزای خصوصی اسلام (رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی)
نويسنده:عابدین مومنی ؛ ويراستار:محمدرضا آشتیانی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.375 - 310 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 30000 ریال - 1 -174-387-964-978 انتخاب
4- گنجینه‌ی طلایی گزیده‌ی حقوق جزای خصوصی اسلام (رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی) بر اساس کتاب: دکتر عابدین مومنی
تهيه و تنظيم:علیرضا مختاری ؛ تهيه و تنظيم:الهه صباغی - پیام دانشگاهی - دیویی: 297.375 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 60000 ریال - 6 -070-216-600-978 انتخاب
5- حقوق جزای عمومی اسلام (رشته الهیات و معارف اسلامی)
نويسنده:عادل ساریخانی ؛ ويراستار:زهرا گواهی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.375 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 11700 ریال - 9 -035-387-964 انتخاب
6- حقوق جزای عمومی اسلام (رشته الهیات)
نويسنده:عادل ساریخانی ؛ ويراستار:زهرا گواهی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.375 - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1399 - 260000 ریال - 5 -879-387-964-978 انتخاب
7- حقوق جزای عمومی اسلام (رشته الهیات و معارف اسلامی)
نويسنده:عادل ساریخانی ؛ ويراستار:زهرا گواهی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.375 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 43000 ریال - 5 -879-387-964-978 انتخاب
8- راهنما و بانک سوالات امتحانی گزیده حقوق جزای خصوصی اسلام (رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی)
نويسنده:حمیدرضا شیرازی‌مقدم - استادی - دیویی: 297.375 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 39000 ریال - 9 -290-546-964-978 انتخاب
9- حقوق جزای عمومی اسلام (رشته الهیات)
نويسنده:عادل ساریخانی ؛ ويراستار:زهرا گواهی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.375 - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 220000 ریال - 5 -879-387-964-978 انتخاب
10- گزیده حقوق جزای خصوصی اسلام (رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی)
نويسنده:عابدین مومنی ؛ ويراستار:محمدرضا آشتیانی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.375 - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 60000 ریال - 1 -174-387-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3