لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (5)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ترکان در ایران
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده:فاروق سومر - مولی - دیویی: 955.052 - 268 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1398 - 650000 ریال - 8 -03-2671-964-978 انتخاب
2- ترکان در ایران
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده:فاروق سومر - مولی - دیویی: 955.052 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 44000 ریال - 4 -03-2671-964 انتخاب
3- ترکان در ایران
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده:فاروق سومر - مولی - دیویی: 955.052 - 268 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1396 - 280000 ریال - 8 -03-2671-964-978 انتخاب
4- ترکان در ایران
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده:فاروق سومر - مولی - دیویی: 955.052 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 160000 ریال - 8 -03-2671-964-978 انتخاب
5- ترکان در ایران
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده:فاروق سومر - مولی - دیویی: 955.052 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 140000 ریال - 8 -03-2671-964-978 انتخاب
6- دولت اتابکان آذربایجان (1225 - 1136)
نويسنده:ضیاء بنیادوف ؛ مترجم:علی حسین‌زاده‌داشقین - اختر - دیویی: 955.0572 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 19000 ریال - 8 -44-8105-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1