نشست «نقش مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس در تاريخ‌نگاري جنگ»
_ نشست «نقش مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در تاریخ‌نگاری جنگ»