امضاي تفاهم نامه همكاري مشترك اجراي "طرح ترويج مضامين نهج البلاغه"
_ امضای تفاهم نامه همکاری مشترک اجرای "طرح ترویج مضامین نهج البلاغه"