نشست «وقف دانايي براي مانايي فرهنگ و معارف»
_ نشست «وقف دانایی برای مانایی فرهنگ و معارف»