نشست «بررسي و آسيب‌شناسي جايزه جهاني كتاب سال جمهوري اسلامي ايران»
_ نشست «بررسی و آسیب‌شناسی جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران»