نشست «نقش سازمان‌هاي دولتي در اقتصاد نشر: فرصت‌ها و تهديدها»
_ نشست «نقش سازمان‌های دولتی در اقتصاد نشر: فرصت‌ها و تهدیدها»