نشست «نقش آژانس‌هاي ادبي در پويايي گرنت و ترجمه معكوس»
_ نشست «نقش آژانس‌های ادبی در پویایی گرنت و ترجمه معکوس»