نشست «مسائل فرهنگي – اجتماعي كرونا و پيامدهاي آن»
_ نشست «مسائل فرهنگی – اجتماعی کرونا و پیامدهای آن»