نشست «ظرافت ‌هاي ويرايش در متون ترجمه ‌اي»
_ نشست «ظرافت ‌های ویرایش در متون ترجمه ‌ای»