آيين «تجليل از مترجم برگزيده: محبوبه نجف خاني»
_ آیین «تجلیل از مترجم برگزیده: محبوبه نجف خانی»