نشست «فقدان حمايت و نشر كتاب افراد داراي معلوليت (راهكارها و پيشنهادها)»
_ نشست «فقدان حمایت و نشر کتاب افراد دارای معلولیت (راهکارها و پیشنهادها)»