اختتاميه دومين دوره جايزه ابن‌سينا پژوهي
_ اختتامیه دومین دوره جایزه ابن‌سینا پژوهی