اختتاميه نوزدهمين دوره جشنواره كتاب و رسانه
_ اختتامیه نوزدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه