بازديد مدير عامل پست و ورئيس نمايشگاه كتاب از بخش مرسولات پستي نمايشگاه كتاب تهران
_ بازدید مدیر عامل پست و ورئیس نمایشگاه کتاب از بخش مرسولات پستی نمایشگاه کتاب تهران