آيين پاياني سي و هشتمين دوره كتاب سال و بيست و هشتمين دوره جايزه جهاني كتاب سال ج.ا.ا
_ آیین پایانی سی و هشتمین دوره کتاب سال و بیست و هشتمین دوره جایزه جهانی کتاب سال ج.ا.ا