حضور ميريام پاواژو رايزن فرهنگي فرانسه در خانه كتاب و ادبيات ايران براي دريافت جايزه جهاني كتاب سال
_ حضور میریام پاواژو رایزن فرهنگی فرانسه در خانه کتاب و ادبیات ایران برای دریافت جایزه جهانی کتاب سال