حضور رئيس بخش فرهنگي سفارت جمهوري فدرال آلمان در خانه كتاب وادبيات ايران
_ حضور رئیس بخش فرهنگی سفارت جمهوری فدرال آلمان در خانه کتاب وادبیات ایران