آيين اختتاميه نخستين جايزه دوسالانه نقد زرين
_ آیین اختتامیه نخستین جایزه دوسالانه نقد زرین