محفل شعر ابوطالب (ع) با عنوان آيين مستوري
_ محفل شعر ابوطالب (ع) با عنوان آیین مستوری