نشست «نقش بازاريابي در رفع نابساماني نظام توليد، توزيع و ترويج كتاب»
_ نشست «نقش بازاریابی در رفع نابسامانی نظام تولید، توزیع و ترویج کتاب»