رونمايي از ترجمه انگليسي كتاب «تا پلاك 140»
_ رونمایی از ترجمه انگلیسی کتاب «تا پلاک 140»