نشست معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با خبرنگاران حوزه كتاب
_ نشست معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با خبرنگاران حوزه کتاب