نشست «تاريخ شفاهي در مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس»
_ نشست «تاریخ شفاهی در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس»