نشست «معرفي تازه‌هاي نشر هموطنان پيرو اديان توحيدي»
_ نشست «معرفی تازه‌های نشر هموطنان پیرو ادیان توحیدی»