رونمايي از كتاب «حقوق شهر و شهروندي؛ بازانديشي در مباني،مفاهيم، ابعاد و كاركردها»
_ رونمایی از کتاب «حقوق شهر و شهروندی؛ بازاندیشی در مبانی،مفاهیم، ابعاد و کارکردها»