نشست معرفي و بررسي رمان «تشريف»
_ نشست معرفی و بررسی رمان «تشریف»