ديدار مدير عامل خانه كتاب و ادبيات ايران با ناشران استان اصفهان
_ اولین نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان