نشست بررسي «نقش زنان در توليد آثار فاخر ملي»
_ نشست بررسی «نقش زنان در تولید آثار فاخر ملی»