نشست معرفي و بررسي كتاب «مرد آسماني»
_ نشست معرفی و بررسی کتاب «مرد آسمانی»