آيين رونمايي از كتاب «سرو ماندگار»
_ آیین رونمایی از کتاب «سرو ماندگار»