نشست معرفي و بررسي كتاب (سليماني ها)
_ نشست معرفی و بررسی کتاب (سلیمانی ها)