هماهنگي ستاد برگزاري دومين نمايشگاه مجازي كتاب تهران با ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي
_ هماهنگی ستاد برگزاری دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی