كتاب هاي خريداري شده در نمايشگاه مجازي كتاب در حال ارسال توسط شركت پست

- كتاب هاي خريداري شده در نمايشگاه مجازي كتاب در حال ارسال توسط شركت پست
افتتاحيه نخستين نمايشگاه مجازي كتاب تهران

- افتتاحيه نخستين نمايشگاه مجازي كتاب تهران
محفل شعر فاطمي پانزدهمين دوره جشنواره بين‌المللي شعر فجر

- محفل شعر فاطمي پانزدهمين دوره جشنواره بين‌المللي شعر فجر
اختتاميه نوزدهمين دوره جشنواره كتاب و رسانه

- اختتاميه نوزدهمين دوره جشنواره كتاب و رسانه
افتتاحيه پانزدهمين دوره جشنواره بين المللي شعر فجر

- افتتاحيه پانزدهمين دوره جشنواره بين المللي شعر فجر
اختتاميه هفدهمين دوره جشنواره نقد كتاب

- اختتاميه هفدهمين دوره جشنواره نقد كتاب
معرفي و بررسي كتاب «سلوك در مكتب سليماني» به مناسبت بزرگداشت سالگرد شهادت سردار شهيدحاج قاسم سليماني

- معرفي و بررسي كتاب «سلوك در مكتب سليماني» به مناسبت بزرگداشت سالگرد شهادت سردار شهيدحاج قاسم سليماني
معرفي و بررسي كتاب

- معرفي و بررسي كتاب "عقل سرخ"
نشست خبري  پانزدهمين دوره جشنواره بين المللي شعر فجر

- نشست خبري پانزدهمين دوره جشنواره بين المللي شعر فجر
رونمايي پوستر پانزدهمين دوره جشنواره بين المللي شعر فجر

- رونمايي پوستر پانزدهمين دوره جشنواره بين المللي شعر فجر
اختتاميه دومين دوره جايزه ابن‌سينا پژوهي

- اختتاميه دومين دوره جايزه ابن‌سينا پژوهي
نشست «فقدان حمايت و نشر كتاب افراد داراي معلوليت (راهكارها و پيشنهادها)»

- نشست «فقدان حمايت و نشر كتاب افراد داراي معلوليت (راهكارها و پيشنهادها)»
نخستين آيين ملي بزرگداشت ويرايش استادان، ويراستاران، پژوهشگران، ناشران، منتقدان، موسسه ها و فناوران

- نخستين آيين ملي بزرگداشت ويرايش استادان، ويراستاران، پژوهشگران، ناشران، منتقدان، موسسه ها و فناوران
آيين «تجليل از مترجم برگزيده: محبوبه نجف خاني»

- آيين «تجليل از مترجم برگزيده: محبوبه نجف خاني»
نشست «ويرايش متون ديني»

- نشست «ويرايش متون ديني»
نشست «ظرافت ‌هاي ويرايش در متون ترجمه ‌اي»

- نشست «ظرافت ‌هاي ويرايش در متون ترجمه ‌اي»
نشست «مسائل فرهنگي – اجتماعي كرونا و پيامدهاي آن»

- نشست «مسائل فرهنگي – اجتماعي كرونا و پيامدهاي آن»
نشست «جامعه و نشر در ايران»

- نشست «جامعه و نشر در ايران»
نشست «نقش آژانس‌هاي ادبي در پويايي گرنت و ترجمه معكوس»

- نشست «نقش آژانس‌هاي ادبي در پويايي گرنت و ترجمه معكوس»
نشست «نشر ايران در گام دوم انقلاب»

- نشست «نشر ايران در گام دوم انقلاب»
نشست «نقش سازمان‌هاي دولتي در اقتصاد نشر: فرصت‌ها و تهديدها»

- نشست «نقش سازمان‌هاي دولتي در اقتصاد نشر: فرصت‌ها و تهديدها»
نشست «بررسي و آسيب‌شناسي جايزه جهاني كتاب سال جمهوري اسلامي ايران»

- نشست «بررسي و آسيب‌شناسي جايزه جهاني كتاب سال جمهوري اسلامي ايران»
نشست «اهميت ويرايش در متون كودك و نوجوان»

- نشست «اهميت ويرايش در متون كودك و نوجوان»
نشست «وقف دانايي براي مانايي فرهنگ و معارف»

- نشست «وقف دانايي براي مانايي فرهنگ و معارف»
نشست «نقش كتاب به عنوان رابط ميان‌فرهنگي و ميان‌نسلي»

- نشست «نقش كتاب به عنوان رابط ميان‌فرهنگي و ميان‌نسلي»
نشست «بررسي و آسيب‌شناسي جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران»

- نشست «بررسي و آسيب‌شناسي جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران»
نشست «رونمايي از جديدترين آثار منتشر شده توسط ناشران و نويسندگان اقليت‌هاي ديني»

- نشست «رونمايي از جديدترين آثار منتشر شده توسط ناشران و نويسندگان اقليت‌هاي ديني»
نشست «نقش تفكر انتقادي در ترويج كتابخواني»

- نشست «نقش تفكر انتقادي در ترويج كتابخواني»
امضاي تفاهم نامه همكاري مشترك اجراي

- امضاي تفاهم نامه همكاري مشترك اجراي "طرح ترويج مضامين نهج البلاغه"
نشست «بازاريابي در حوزه كتاب»

- نشست «بازاريابي در حوزه كتاب»