ادیان


مدیر مسئول : روحانی رشت آبادی، محمد
زمینه فعالیت : مذهب،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : پردیسان، مقابل مسجد امام صادق، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب
صندوق پستی : ۳۷۴۹۱۱۳۳۵۷
تلفن : ۳۲۸۰۲۶۱۰/۱۳ ، ۳۲۸۰۳۱۷۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۹/۳۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۲۸۰۳۱۷۱
شماره پروانه نشر : ۶۸۷۸ موقت
پست الکترونیکی : alimos32@gmail.com
وب سایت : http://www.religious.ir
شناسه شابك : [۷۵۹۸-۶۰۰],[۲۹۰۸-۹۶۴],[۹۵۲۹۵-۹۶۴],[۹۶۸۶۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : ادیان

فهرست كتاب های ناشر