ورود ثبت نام
گزارش آماری

آمار ماهانه ی نشر کتاب

مشاهده و دریافت آمار ماهانه نشر کتاب
اردیبهشت 1402

آمار نشر کتاب در اردیبهشت ماه ۱۴۰2 و آمار مقايسه ای اردیبهشت ماه ۱۴۰2 نسبت به اردیبهشت ماه ۱۴۰1

مشاهده آمار

فروردین 1402

آمار نشر کتاب در فروردین ماه ۱۴۰2 و آمار مقايسه ای فروردین ماه ۱۴۰2 نسبت به فروردین ماه ۱۴۰1

مشاهده آمار

اسفند 1401

آمار نشر کتاب در اسفند ماه ۱۴۰۱ و آمار مقايسه ای اسفند ماه ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ماه ۱۴۰۰

مشاهده آمار

بهمن 1401

آمار نشر کتاب در بهمن ماه ۱۴۰۱ و آمار مقايسه ای بهمن ماه ۱۴۰۱ نسبت به بهمن ماه ۱۴۰۰

مشاهده آمار

دی ماه 1401

آمار نشر کتاب در دی ماه ۱۴۰۱ و آمار مقايسه ای دی ماه ۱۴۰۱ نسبت به دی ماه ۱۴۰۰

مشاهده آمار

آذر ماه 1401

آمار نشر کتاب در آذر ماه ۱۴۰۱ و آمار مقايسه ای آذر ماه ۱۴۰۱ نسبت به آذر ماه ۱۴۰۰

مشاهده آمار

آبان ماه 1401

آمار نشر کتاب در آبان ماه ۱۴۰۱ و آمار مقايسه ای آبان ماه ۱۴۰۱ نسبت به آبان ماه ۱۴۰۰

مشاهده آمار

مهر 1401

آمار نشر کتاب در مهرماه ۱۴۰۱ و آمار مقايسه ای مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به مهرماه ۱۴۰۰

مشاهده آمار

شهریور 1401

آمار نشر کتاب در شهریورماه ۱۴۰۱ و آمار مقايسه ای شهریورماه ۱۴۰۱ نسبت به شهریورماه ۱۴۰۰

مشاهده آمار

مرداد 1401

آمار نشر کتاب در مردادماه ۱۴۰۱ و آمار مقايسه ای مردادماه ۱۴۰۱ نسبت به مردادماه ۱۴۰۰

مشاهده آمار