ورود ثبت نام
گزارش آماری

آمار ماهانه ی نشر کتاب

مشاهده و دریافت آمار ماهانه نشر کتاب
دی ماه 1401

آمار نشر کتاب در دی ماه ۱۴۰۱ و آمار مقايسه ای دی ماه ۱۴۰۱ نسبت به دی ماه ۱۴۰۰

مشاهده آمار

آذر ماه 1401

آمار نشر کتاب در آذر ماه ۱۴۰۱ و آمار مقايسه ای آذر ماه ۱۴۰۱ نسبت به آذر ماه ۱۴۰۰

مشاهده آمار

آبان ماه 1401

آمار نشر کتاب در آبان ماه ۱۴۰۱ و آمار مقايسه ای آبان ماه ۱۴۰۱ نسبت به آبان ماه ۱۴۰۰

مشاهده آمار

مهر 1401

آمار نشر کتاب در مهرماه ۱۴۰۱ و آمار مقايسه ای مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به مهرماه ۱۴۰۰

مشاهده آمار

شهریور 1401

آمار نشر کتاب در شهریورماه ۱۴۰۱ و آمار مقايسه ای شهریورماه ۱۴۰۱ نسبت به شهریورماه ۱۴۰۰

مشاهده آمار

مرداد 1401

آمار نشر کتاب در مردادماه ۱۴۰۱ و آمار مقايسه ای مردادماه ۱۴۰۱ نسبت به مردادماه ۱۴۰۰

مشاهده آمار

تیر 1401

آمار نشر کتاب در تیرماه ۱۴۰۱ و آمار مقايسه ای تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به تیرماه ۱۴۰۰

مشاهده آمار

خرداد 1401

آمار نشر کتاب در خردادماه ۱۴۰۱ و آمار مقايسه ای خردادماه ۱۴۰۱ نسبت به خردادماه ۱۴۰۰

مشاهده آمار

اردیبهشت 1401

آمار نشر کتاب در اردیبهشت ماه 1401 و آمار مقايسه ای اردیبهشت ماه 1401 نسبت به اردیبهشت ماه 1400

مشاهده آمار

اسفند 1400

آمار نشر کتاب در اسفندماه 1400 و آمار مقايسه ای اسفندماه 1400 نسبت به اسفندماه 1399

مشاهده آمار