ورود ثبت نام
گزارش آماری

آمار ماهانه ی نشر کتاب

مشاهده و دریافت آمار ماهانه نشر کتاب
آذر 1399

آمار نشر کتاب در آذرماه 1399 وآمار مقايسه اي آذرماه 1399 نسبت به آذرماه 1398

مشاهده آمار

آبان 1399

آمار نشر کتاب در آبان ماه 1399 وآمار مقايسه اي آبان ماه 1399 نسبت به آبان ماه 1398

مشاهده آمار

مهر 1399

آمار نشر کتاب در مهرماه 1399 وآمار مقايسه اي مهرماه 1399 نسبت به مهرماه 1398

مشاهده آمار

شهريور 1399

آمار نشر کتاب در شهریورماه 1399 وآمار مقايسه اي شهریورماه 1399 نسبت به شهریورماه 1398

مشاهده آمار

مرداد 1399

آمار نشر کتاب در مردادماه 1399 وآمار مقايسه اي مردادماه 1399 نسبت به مردادماه 1398

مشاهده آمار

تير 1399

آمار نشر کتاب در تیر ماه 1399 وآمار مقايسه اي تیرماه 1399 نسبت به تیرماه 1398

مشاهده آمار

خرداد 1399

آمار نشر کتاب در خرداد ماه 1399 وآمار مقايسه اي خرداد ماه 1399 نسبت به خرداد ماه 1398

مشاهده آمار

ارديبهشت 1399

آمار نشر کتاب در اردیبهشت ماه 1399 وآمار مقايسه اي اردیبهشت ماه 1399 نسبت به اردیبهشت ماه 1398

مشاهده آمار

اسفند 1398

آمار نشر کتاب در اسفندماه 1398 وآمار مقايسه اي اسفند ماه 1398 نسبت به اسفندماه 1397

مشاهده آمار

بهمن 1398

آمار نشر کتاب در بهمن ماه 1398 وآمار مقايسه اي بهمن ماه 1398 نسبت به بهمن ماه 1397

مشاهده آمار